-->
  • E
  • B
  • G
  • D
  • A
  • E

Xác định Nốt trên Đàn:

Kết quả: 00